Rezervácia izieb
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

UBYTOVACÍ PORIADOK

  /  UBYTOVACÍ PORIADOK
UBYTOVACÍ  PORIADOK – HOTELY AQUACITY POPRAD

Ubytovací poriadok je vydaný spoločnosťou Aquapark Poprad s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad IČO: 36482609, IČ DPH: SK2020020486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P(ďalej len „prevádzkovateľ“) a vzťahuje sa na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) v ubytovacom zariadení Hotelov AquaCity Poprad (ďalej len „hotel“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v hoteli (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) od momentu nástupu zákazníka na pobyt v hoteli do jeho ukončenia.

 1. V hoteloch AquaCity Poprad môže byť ubytovaný len hosť, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.  Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením jeho mena, čísla izby, dĺžky pobytu a prístupovú kartu od izby. Za ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.
 2. Tento ubytovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), k uzatvoreniu ktorej dochádza medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke hotela www.aquacityhotel.sk a umiestnený na recepcii hotela. Pred nástupom na pobyt a využívaním služieb v hoteli zákazník potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 3. Recepcia hotela pracuje v režime nepretržitej prevádzky – 24 hodín denne. Pracovník recepcie počas prihlasovania na pobyt vysvetlí zákazníkovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie hotelovej izby, základné orientačné a bezpečnostné informácie o hoteli, podmienky parkovania motorových vozidiel, úschovy športového vybavenia a podobne.
 4. Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Hotel má právo odmietnuť ubytovať zákazníka s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov
  prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov hotela.
 5. Ubytovanie hostí v hoteli v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie je v čase od 14:00 hod. (check-in), ak v potvrdení rezervácie nebol prevádzkovateľom uvedený iný čas možnosti nástupu na pobyt a podmienky (vrátane ceny) za skorý nástup na pobyt (pred 14.00
  hod. v deň nástupu na pobyt) (early check-in). V prípade, že zákazník nenastúpi na pobyt najneskôr do 24.00 hod. bez predchádzajúceho informovania prevádzkovateľa o neskoršom nástupe na pobyt, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť zákazníkom rezervovanú izbu/izby
  iným zákazníkom na využitie. Zákazníkovi nevzniká právo na vrátenie ním zaplatenej ceny pobytu, ani na inú finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie či náhradu škody
 6. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.
 7. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov bod 18.6 Poštových podmienok – Všeobecná časť (vnútroštátny styk) a bodu 15.5 Poštových podmienok – Všeobecná časť (medzinárodný styk) Slovenskej pošty, a.s.) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.
 8. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.
 9. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom týmto Ubytovacím poriadkom, Obchodnými podmienkami a špecifikáciou jednotlivej služby poskytnutej ubytovanému hosťovi pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní.
 10. Pri vstupe do hotelovej izby si zákazník vo vlastnom záujme prekontroluje stav hotelovej izby a jednotlivých zariadení a ich funkčnosť a prípadné vady alebo nedostatky ihneď oznámi recepcii hotela. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.
 11. Hotelová hala a priestory lobby baru sú určené na príjem návštev zákazníkov ubytovaných v hoteli. V hotelovej izbe smie zákazník prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcie
  hotela a po zapísaní do knihy návštev a len v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.
 12. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň. V prípade záujmu o skorý Check-in alebo neskorý Check-out kontaktujte, prosím, recepciu hotela. Poskytnutie týchto doplnkových služieb závisí od aktuálnych prevádzkových a kapacitných možností hotela. Poplatok za neskorý Check-out do 13:00 hod. / 30€, do 16:00 hod. / 50% z ceny izby/1 noc. Skorý Check-in do 10:00 hod. / 50% z ceny izby/1 noc, od 10:00 – 14:00 hod / 30€.
 13. V hotelovej izbe alebo v priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 14. Hoteloví zamestnanci môžu vstupovať do izieb za účelom upratania izby, doplnenia minibaru a izbových doplnkov, v prípade ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť zdravotnú pomoc, alebo v prípade podozrenia z porušovania ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku hotela alebo iných zákazníkov alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb.
 15. V objekte hotela, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 16. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť čipovú kartu na recepcii. Zákazník je povinný zanechať hotelovú izbu v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. V prípade spôsobenia škody alebo zmeny stavu hotelovej izby, je zákazník povinný pred skončením pobytu uviesť hotelovú izbu na vlastné náklady do pôvodného stavu, inak je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na uvedenie izby do pôvodného stavu.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 18. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto. Ubytovanie so zvieraťom je povolené výhradne na základe povolenia a uhradenia poplatku za pobyt so zvieraťom.
  Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  – nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch, vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby),
  – zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat,
  – na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,
  – zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.
 19. Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.
 20. Nočný kľud v hoteli je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Počas nočného kľudu nesmie hosť rušiť ostatných zákazníkov. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory v hotelových chodbách, hotelovej terase a pod.
 21. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.
 22. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 50,- EUR za porušenie tohto zákazu. Zákaz fajčenia platí aj pre tzv. elektronické cigarety a iné podobné výrobky, ktoré sa užívajú fajčením, aj keď neobsahujú tabak. Pre fajčiarov sú vyhradené priestory, v ktorých je povolené fajčiť – Hollywood Suite & Cocktail bar, priestory pred hotelom so stojanovým popolníkom, terasa hotela pri Lobby bare.
 23. Reklamačný poriadok – informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a postup pri uplatnení reklamácie poskytovaných služieb v hoteli sú upravené v Reklamačnom poriadku hotela, ktorý je zverejnený na internetovej stránke hotela www.hotelhills.sk a dostupný na recepcii hotela.
 24. Prevádzkovateľ hotela zodpovedá za škodu vzniknutú zákazníkovi počas pobytu v hoteli v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 25. Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá len do sumy 332,- EUR (súhrnná čiastka pre všetky vnesené alebo doložené cennosti v rámci jedného pobytu v hoteli), ibaže boli prevzaté prevádzkovateľom do úschovy. Hotel ponúka možnosť prevzatia klenotov, peňazí a iných cenností do úschovy prevádzkovateľa a ich umiestnenia v trezore umiestnenom na recepcii hotela, pokiaľ to prevádzkové možnosti prevádzkovateľa umožňujú. O možnosti podľa predchádzajúcej vety je zákazník povinný informovať sa na recepcii hotela pri nástupe na pobyt alebo kedykoľvek počas pobytu. Za úschovu sa na tento účel nepovažuje umiestnenie klenotov, peňazí a iných cenností do trezoru alebo úschovnej skrinky v hotelovej izbe.
 26. Nároky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu je zákazník povinný uplatniť si v lehotách a spôsobom ustanovenými príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 27. Zabudnuté veci hostí v hoteli sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov. Zabudnuté veci hotel doručí zákazníkovi len na základe jeho požiadavky doručenej hotelu v uvedenej lehote na náklady zákazníka.
 28. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú ním alebo osobami, za ktoré zodpovedá, na majetku prevádzkovateľa a/alebo hotela, ako aj na živote, majetku alebo zdraví zamestnancov
  prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov. Takto vzniknutú škodu je zákazník povinný nahradiť poškodenému (prevádzkovateľovi alebo zákazníkovi alebo zamestnancovi) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 29. Hosť je povinný podať na recepcii hotela informáciu o odchode na individuálnu túru a zapísať sa do knihy vychádzok a túr.
 30. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí. Parkovacie plochy hotela nie sú strážené a cena ubytovania nezahŕňa stráženie motorového vozidla ubytovaného hosťa odstaveného na parkovisku hotela, ani iný spôsob jeho ochrany.
 31. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.
 32. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.