Rezerwacja pokoi
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Śledź nas

Regulamin

  /  Regulamin
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy Regulamin Ogólny (dalej zwany „Regulamin“) odnosi się do rezerwacji online usług noclegowych oferowanych przez zarządcę hotelu, korzystania z systemu rezerwacji online zarządcy hotelu, warunków płatności i anulowania rezerwacji online dokonanych przez klienta/klientów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jak również wszelkich innych praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego zawiązanego przy rezerwacji online.
1.2 Klient ma prawo korzystania z systemu rezerwacji online jedynie przy założeniu akceptacji Regulaminu. We własnym interesie klienta zaleca się zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem rezerwacji. Przy powtórnym korzystaniu z systemu rezerwacji online klient winien każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu. Zarządca hotelu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej zarządcy hotelu. Jeśli klient nie akceptuje niektórych postanowień niniejszego Regulaminu, zarządca apeluje o niekorzystanie z systemu rezerwacji online. Potwierdzenie rezerwacji przez klienta jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu.
1.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie ceny i warunki rezerwacji oraz usług obowiązują wyłącznie przy rezerwacji online dokonywanej za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.
1.4 Korzystając z systemu rezerwacji online klient oświadcza, że ukończył co najmniej 18 rok życia oraz posiada zdolność do nabywania praw i przyjmowania zobowiązań we własnym imieniu.

2. REZERWACJA

2.1 W systemie rezerwacji online klient ma możliwość wyszukiwania aktualnie wolnych miejsc noclegowych w hotelu według wprowadzonych kryteriów (data przyjazdu, data wyjazdu, typ pokoju itp.)
2.2 W przypadku rezerwacji online po wprowadzeniu wszystkich informacji tj. daty przyjazdu i wyjazdu, typu pokoju, usług dodatkowych itp. klient uzupełnia wszystkie wymagane pola.
2.3 Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, dokonaniu płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem i weryfikacji danych klient niezwłocznie otrzyma na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem rezerwacji. Numer rezerwacji służy jako potwierdzenie rezerwacji i może być wymagany przy dokonywaniu zmian lub anulowaniu rezerwacji oraz jako potwierdzenie przy zakwaterowaniu. W związku z tym klient winien zachować numer rezerwacji.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Klient ma obowiązek opłacić cały pobyt zarezerwowany w systemie rezerwacji online w systemie płatniczym z użyciem karty płatniczej (eCard). W przypadku płatności kartą płatniczą w systemie eCard przy rezerwacji online wymagane jest podanie przez klienta numeru karty kredytowej/debetowej. Dokonanie potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją dokonania zapłaty za cały zarezerwowany pobyt na rzecz zarządcy hotelu (obciążenie rachunku) i uprawnia zarządcę hotelu do realizacji płatności. Płatność za cały pobyt jest niezwłocznie księgowana rachunku bankowym zarządcy hotelu.
3.2 Polityka i procedury zarządcy hotelu opierają się na zasadach etycznych i poszanowaniu prywatności klienta. System rezerwacji wykorzystuje najnowocześniejsze metody szyfrowania wrażliwych danych i informacji poufnych, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych przekazywanych przy dokonywaniu płatności przez klienta.
3.3 Klient upoważnia zarządcę hotelu do weryfikacji przekazanych danych karty kredytowej/debetowej pod właściwym numerem infolinii banku lub spółki, która wydała kartę kredytową/debetową.

4. POLITYKA ANULOWANIA

4.1 Klient może dokonywać zmian w rezerwacji online drogą elektroniczną po wprowadzeniu adresu poczty elektronicznej klienta podanego przy rezerwacji online oraz numeru rezerwacji nadanego i przesłanego klientowi po dokonaniu rezerwacji online bądź na piśmie, telefonicznie lub drogą mailową za pośrednictwem działu rezerwacji zarządcy hotelu pod numerem telefonu: +421 52 7851 222, e-mail: recepcia@aquacity.sk,
W przypadku zmiany rezerwacji online klient każdorazowo obowiązany jest do podania numeru rezerwacji nadanego po dokonaniu rezerwacji online i przesłanego klientowi na adres poczty elektronicznej podany podczas dokonywania rezerwacji online. Jeśli klient zwróci się o zmianę rezerwacji online, której nie można zrealizować z powodu pełnego obłożenia lub z innych przyczyn, zarządca hotelu dołoży wszelkich starań, aby spełnić życzenie klienta, ale nie ma obowiązku przychylenia się do życzenia klienta dotyczącego zmiany rezerwacji online, a klient nie może dochodzić odszkodowania lub innego świadczenia od zarządcy hotelu z powodu niemożności zmiany dokonanej rezerwacji online.
4.2 W razie odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji, zarządca hotelu jest uprawniony do naliczenia opłaty za anulowanie w następującej wysokości:

OPŁATY ZA ANULOWANIE OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH TYPÓW POBYTÓW

25% ceny zamówionych i potwierdzonych usług od daty wysłania zamówienia do 20 – 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu
50% ceny zamówionych i potwierdzonych usług 13 do 7 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu
75% ceny zamówionych i potwierdzonych usług 6 do 2 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu
100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu oraz w dniu rozpoczęcia pobytu


4.3
 W przypadku niepojawienia się klienta, zarządcy hotelu przysługuje opłata za anulowanie w wysokości 100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług.
4.4 Jeśli klient dokonał rezerwacji pobytu promocyjnego (art. 6 Regulaminu) i odstąpi od umowy, anuluje rezerwację lub częściowo odstąpi od umowy i częściowo anuluje rezerwację lub nie pojawi się, zarządcy hotelu przysługuje opłata za anulowanie w wysokości 100% ceny zamówionych i potwierdzonych usług.
4.5
 W sytuacjach nadzwyczajnych (choroba, śmierć, klęska żywiołowa itp.), jeśli klient dokonał rezerwacji pobytu i odstąpi od umowy, anuluje rezerwację lub częściowo odstąpi od umowy i częściowo anuluje rezerwację lub nie pojawi się, zarządca hotelu może zrezygnować z przysługującej opłaty za anulowanie na podstawie wiarygodnego dokumentu potwierdzającego poważną przyczynę odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się klienta.
4.6 W przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub niezgłoszenia się klienta, zarządca hotelu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub od dnia częściowego odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub od dnia rozpoczęcia pobytu w przypadku niepojawienia się klienta przesyła klientowi na piśmie lub drogą elektroniczną zawiadomienie o naliczeniu przysługującej zarządcy hotelu opłaty za anulowanie oraz jej wysokości w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Dokonując potwierdzenia zamówienia i akceptując niniejszy Regulamin klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się klienta, zarządca hotelu ma prawo do jednostronnego rozliczenia zapłaconej przez klienta ceny pobytu w przypadku rezerwacji online z przysługującą zarządcy hotelu opłatą za anulowanie w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie, w zakresie, w jakim obie wierzytelności się pokrywają, a kwotę przekraczającą wzajemne wierzytelności klienta i zarządcy hotelu na rzecz klienta zarządca hotelu zwraca klientowi przelewem bankowym na rachunek, z którego była dokonywana płatność za pobyt przy rezerwacji online, w terminie 30 dni roboczych od dnia następującego po dniu odstąpienia klienta od umowy i anulowania rezerwacji lub częściowego odstąpienia klienta od umowy i częściowego anulowania rezerwacji lub niepojawienia się klienta. Opłaty bankowe związane ze zwrotem opłaty za pobyt ponosi klient.

5. ODRĘBNE POSTANOWIENIA

5.1 W razie wątpliwości lub pytań dotyczących rezerwacji online, klient może zwrócić się do działu rezerwacji zarządcy hotelu telefonicznie pod numerem: +421 52 7851 222 lub drogą mailową: recepcia@aquacity.sk.
5.2 Zameldowanie jest możliwe w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją od godziny 14.00. Wymeldowanie następuje w ostatnim dniu pobytu zgodnie z rezerwacją do godziny 10.00.
5.3 W przypadku dodatkowych wymagań (łóżeczko dziecięce, późniejszy przyjazd lub wyjazd (late check-in lub late check-out) lub w przypadku zainteresowania rezerwacją usług dodatkowych, klient może zwrócić się do działu rezerwacji zarządcy hotelu telefonicznie pod numerem: +421 52 7851 222 lub drogą mailową: recepcia@aquacity.sk
5.4 Zarządca hotelu może udzielić rabatu na pobyt dla dzieci poniżej 12 roku życia w następującej wysokości:
5.4.1 Dzieci poniżej 6 roku życia (od 0 do 5 lat włącznie) 100% rabatu bez prawa do łóżka lub dostawki.
5.4.2 Dzieci poniżej 12 roku życia (od 6 do 11 lat włącznie) 50% rabatu. Zarządca hotelu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii wiekowej oraz wysokości udzielanego rabatu.

6. POBYTY PROMOCYJNE

6.1 Zarządca hotelu może oferować pobyty promocyjne (last minute, first minute itp.) Liczba pokoi przeznaczonych na pobyty promocyjne jest ograniczona.
6.2 Do rezerwacji i realizacji pobytów promocyjnych odnosi się odrębny regulamin obowiązujący wyłącznie dla pobytów promocyjnych, który ma charakter nadrzędny nad niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin odnosi się do pobytów promocyjnych jedynie w tych częściach, które nie są uregulowane odmiennie lub odrębnie w regulaminie dotyczącym pobytów promocyjnych.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administrator hotelu przetwarza dobrowolnie udostępnione dane osobowe klienta, podane w formularzu rezerwacji, czyli imię, nazwisko, adres, kraj zamieszkania, numer telefonu, ponieważ przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do zarezerwowania usług zakwaterowania świadczonych przez administratora hotelu, i/lub w celu rozpatrzenia wniosku klienta o informacje przed rozpoczęciem świadczenia usług przez administratora hotelu, a także w celu realizacji obowiązków administratora hotelu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora hotelu jest przeprowadzane przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z powyższych celów.
7.2 Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem rezerwacji może wyrazić zgodę na odbieranie informacji o nowościach i specjalnych ofertach administratora hotelu (newsletter). Zaznaczenie tego pola oznacza, że klient jako osoba zainteresowana dobrowolnie udziela administratorowi hotelu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i właściwymi przepisami prawa UE, zgodę na przetwarzanie przekazanego adresu e-mail do celów marketingowych – odbieranie newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail). Kupujący udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych na okres 5 lat.
7.3  odpowiada za kompletność, prawdziwość oraz poprawność przekazanych danych osobowych. W razie zmiany przekazanych danych osobowych kupujący jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować administratora hotelu.
7.4  Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (odbieranie newslettera), klikając na odpowiedni link umieszczony bezpośrednio w każdej wiadomości marketingowej od administratora hotelu, wysyłając e-mail do administratora hotelu, lub osobiście w recepcji hotelu.
7.5 W przypadku, gdy przekazane dane osobowe są nieaktualne, w przypadku odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, po osiągnięciu celu lub okresu, na który zgoda na przetwarzanie danych osobowych była udzielona lub gdy zapisanie jest z jakichkolwiek powodów ustawowych niedopuszczalne, zapisane dane osobowe zostaną usunięte.
7.6 Ochrona danych osobowych podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwym przepisom prawa UE, w których regulowane są również prawa klienta jako osoby zainteresowanej. Klient ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczącej przetwarzania jego zapisanych danych osobowych. Przy założeniu przestrzegania wymogów ustanowionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, klientma także (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo do poprawienia niepoprawnych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do odmowy przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, szczególnie wtedy, kiedy nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli odwołał swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania bądź jeśli dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z ustawą. Klient w przypadku spełnienia ustanowionych warunków ma również prawo do przeniesienia danych, tj. ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które dobrowolnie udostępnił sprzedającemu w formie elektronicznej, w ustrukturalizowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie i w związku z tym może wykorzystać swoje prawo do przeniesienia tych danych do drugiego administratora, jeśli takie przeniesienie będzie techniczne możliwe (prawo do przenoszenia danych).
7.7 Jeśli klient egzekwuje u administratora hotelu niektóre z praw osoby zainteresowanej w myśl przepisów prawa regulujących kwestie ochrony danych osobowych i z wniosku klienta nie można sprawdzić tożsamości wnioskodawcy lub w przypadku, gdy administrator hotelu ma uzasadnione wątpliwości w związku z tożsamością osoby, która składa wniosek, administrator hotelu zastrzega prawo do wystąpienia do tej osoby o udzielenie dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej ten wniosek.
7.8 Klient jako osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej (słow. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), z siedzibą przy ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava, w przypadku podejrzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
7.9 Administrator hotelu oświadcza, że dane osobowe przetwarza tylko do wyżej wymienionych celów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz właściwymi przepisami prawa UE przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych oraz środków bezpieczeństwa.
7.10 Dane osobowe klienta mogą być przekazane również innej osobie trzeciej (odbiorcom), jeśli jest to konieczne do świadczenia usług przez administratora hotelu. Przy przetwarzaniu danych osobowych klienta do celów marketingowych dane kupującego są udostępniane kontraktowym usługodawcom usług administratora hotelu, zwłaszcza usługodawcy usług marketingowych, bankom itp. Dane osobowe klienta mogą być przez tych usługodawców wykorzystane wyłącznie w celu, na który klient wyraził zgodę administratorowi hotelu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejszy Regulamin i stosunki prawne zawiązane na jego mocy podlegają przepisom prawa Republiki Słowackiej.
8.2 Jeśli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się lub stało się nieważne, nieskuteczne lub niewymagalne, owa nieważność, nieskuteczność lub niewymagalność nie narusza ważności, skuteczności i wymagalności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
8.3 Potwierdzenie rezerwacji online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem klienta do jego przestrzegania. Zarządca hotelu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Obowiązek pisemnego zawiadomienia o zmianie Regulaminu uznaje się za spełniony z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu na stronie internetowej zarządcy hotelu www.aquacityhotel.sk
8.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1.5.2018