Rezerwacja pokoi
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Śledź nas

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  /  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby zakwaterowanej w hotelu

Spółka Aquapark Poprad s.r.o. Športová 1397/1, 058 01 Poprad, REGON: 36482609, NIP EU: SK2020020486, IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683, SWIFT:GIBASKBX spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Preszowie, oddział: Sro, nr: 13805/P (zwana dalej „właścicielem hotelu”) przetwarza przekazane przez gościa hotelowego dane osobowe w niezbędnym zakresie, a w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, narodowość, numer paszportu lub dowodu osobistego, numer wizy, numer telefonu, adres e-mail, w celu zapewnienia usługi zakwaterowania i usług powiązanych (wypełnianie umowy) oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane ze świadczonymi usługami (np. Ustawa nr 582 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2004 r. o podatkach miejskich i opłacie miejskiej za odpady komunalne, Ustawa nr 53/1998 Coll. w sprawie rejestracji pobytu obywateli Republiki Słowackiej i rejestru mieszkańców Republiki Słowackiej, z późniejszymi zmianami,). Przetwarzanie danych osobowych przez właściciela hotelu trwa przez okres niezbędny do wypełnienia powyżej wymienionych celów przetwarzania. Podanie danych osobowych właścicielowi hotelu jest niezbędne dla wyżej wymienionych celów przetwarzania. W przypadku niepodania danych przedmiotowe usługi nie mogłyby zostać świadczone.

Usługodawca przechowuje dane osobowe przekazane przez gościa hotelowego w celu świadczenia usług zakwaterowania i usług powiązanych (zgodnie z poprzednim akapitem) w swoim systemie informatycznym, również po świadczeniu poszczególnych usług zakwaterowania oraz usług powiązanych, skąd będą mogły być pobrane przez usługodawcę podczas kolejnej wizyty, dlatego nie będą musiały być ponownie przekazane usługodawcy w przypadku kolejnego zakwaterowania. Przetwarzanie danych osobowych jest przeprowadzane na podstawie uzasadnionej potrzeby usługodawcy, która wynika z chęci zapewnienia gościowi hotelowemu satysfakcji i komfortu podczas ponownego zakwaterowania gościa hotelowego, ponieważ proces zakwaterowania będzie przyśpieszony i łatwiejszy. Usługodawca przechowuje dane osobowe gościa hotelowego w systemie informatycznym przez 5 lat od ostatniego pobytu gościa hotelowego w hotelu.

Gość hotelowy odpowiada za kompletność, prawdziwość i poprawność przekazanych danych osobowych. W przypadku zmiany przekazanych przez gościa hotelowego danych osobowych gość hotelowy ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o takiej zmianie.

Prawa gościa hotelowego, jako osoby zainteresowanej, są ujęte w artykułach 12 do 22 Rozporządzenia Rady (UE) nr 679 z 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jako osoba, której to dotyczy, gość hotelowy ma prawo:

  • do dostępu do swoich danych osobowych,
  • do poprawy nieprawidłowych danych osobowych,
  • do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych,
  • do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych,
  • do usunięcia danych osobowych,
  • do przeniesienia danych osobowych,
  • do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe gościa hotelowego są przetwarzane w sprzeczności do obowiązującego prawa.

Gość hotelowy w związku z konkretną sytuacją ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które jest przeprowadzane na podstawie uzasadnionej potrzeby usługodawcy. Usługodawca nie może dalej przetwarzać danych osobowych gościa hotelowego, dopóki nie pojawią się niezbędnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesem, prawami i wolnościami gościa hotelowego, lub podstawy do udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli gość hotelowy korzysta z praw osoby zainteresowanej, zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, a na podstawie żądania gościa hotelowego nie można zweryfikować tożsamości osoby zwracającej się z żądaniem lub jeśli usługodawca ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości gościa hotelowego, usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, niezbędnych do potwierdzenia tożsamości gościa hotelowego.