Rezervace pokojů
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

  /  OCHRANA OSOBNÍCH DAT
GDPR

Informace o zpracování osobních údajů hosta hotelu

Společnost Aquapark Poprad s.r.o., Športová 1397/1, 058 01, Poprad, IČO: 36482609, IČ DPH: SK2020020486  společnost zapsaná v OR Okr. soudu Prešov, odd. Sro, vložka č. 13805/P,, (dále jen „provozovatel hotelu“) zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, státní příslušnost, číslo pasu nebo občanského průkazu, číslo víz, telefonní číslo, email , za účelem poskytnutí ubytovacích služeb as tím souvisejících služeb (plnění smlouvy), a pro plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s poskytovanými službami (např. zákon č. 582/2004 Sb. o místních daních a místním poplatku za komunální odpad a drobné stavební odpady, zákon č. 53/1998 Sb o hlášení pobytu občanů Slovenské republiky a rejstříku obyvatel Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 404/2011 Sb. o pobytu cizinců ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Zpracování osobních údajů provozovatelem hotelu se provádí po dobu nezbytnou pro řádné splnění výše uvedených účelů zpracování. Poskytnutí osobních údajů provozovateli hotelu je nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů zpracování. V případě jejich neposkytnutí by Vám nebylo možné poskytnout dotčené služby.

Provozovatel hotelu uchovává Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem poskytnutí ubytovacích služeb as tím souvisejících služeb (podle předchozího odstavce) ve svém informačním systému i po poskytnutí jednotlivých ubytovacích služeb a s tím spojených služeb, odkud budou moci být provozovatelem hotelu obnoveno při Vaše příští návštěvě našeho zařízení , tedy je nebudete muset při dalším ubytováni znovu poskytovat provozovateli hotelu. Toto zpracovávání osobních údajů se provádí na základě oprávněného zájmu provozovatele hotelu, který spočívá ve zvýšení Vaší spokojenosti a komfortu při Vašem opětovném ubytování se, nakolik se proces ubytování zrychlí a zjednoduší. Provozovatel hotelu uchovává Vaše osobní údaje poštu nejdéle po dobu 5 let od vašeho posledního ubytování se u nás.

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvní požadavkem, není povinné, ale bez jejich poskytnutí není možné uzavření a plnění smlouvy o ubytování nebo poskytnutí jiné služby, resp. řešení jiného požadavku dotčené osoby.

 

Zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny vámi poskytnutých osobních údajů jste povinen jejich změnu neprodleně oznámit.

Vaše práva jako subjektu údajů jsou upraveny v článcích 12 až 22 Nařízení Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES. Jak dotčená osoba máte právo:

na přístup ke svým osobním údajům,
na opravu nesprávných osobních údajů,
na omezení (blokování) zpracování osobních údajů,
namítat zpracovávání svých osobních údajů,
na výmaz osobních údajů,
na přenositelnost údajů,
podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, při podezření, že se Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu provozovatele hotelu. Provozovatel hotelu nesmí dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud se neprokáží nezbytné oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

V případě, že si u provozovatele hotelu uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z Vaší žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že má provozovatel hotelu oprávněné pochybnosti o vaší totožnosti, vyhrazuje si provozovatel hotelu právo vás požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení Vaší totožnosti.