Rezervace pokojů
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  /  REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD AQUACITY POPRAD

Čl. I. Základní ustanovení

 1. K zajištění správného postupu při vyřizování reklamací nedostatků na výrobcích a službách prodávaných a poskytovaných v hoteloch AquaCity Poprad se na základě zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, vydává tento reklamační řád:
 2. Prodávající je povinen zákazníka řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
 3. Tento reklamační řád je v souladu s § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném zákazníkovi (na recepci hotelu a webu www.aquacityhotel.sk)
 4. Osobním převzetím zboží nebo poskytnuté služby spotřebitel souhlasí s reklamačním řádem a potvrzuje, že byl s jeho obsahem seznámen.
 5. Pro účely tohoto reklamačního řádu se reklamací rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služby a vyřízením reklamace ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží nebo služby, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo služby, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 6. Práva a povinnosti spotřebitele a poskytovatele se řídí příslušnými právními předpisy SR

Čl. II Právo z odpovědnosti za vady

V případě, že jsou zákazníkovi v hoteloch AquaCity Poprad poskytované zboží nebo služby nižší kvality nebo nižšího rozsahu, než jak to bylo předem dohodnuto nebo jak je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci případných nedostatků poskytnutých služeb a vad zakoupeného zboží, včetně práva na jejich odstranění, výměnu, doplnění, případně na náhradní poskytnutí nové služby nebo přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zaplacených služeb nebo zboží.

Čl. III. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

 1. Pokud zákazník zjistí důvody a skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, je povinen uplatnit případnou reklamaci ihned bez zbytečného odkladu u poskytovatele v provozovně, u vedoucího střediska, recepční, provozovatele hotelu nebo jiné odpovědné osoby (dále jen „odpovědná osoba“).
 2. Při uplatňování reklamace zákazník předloží všechny relevantní doklady o poskytnutí služby a / nebo nabytí zboží (kopie objednávky, faktura, účet z registrační pokladny apod.), u kterého vadu nebo nedostatek vytýká. Bez předložení dokladu o koupi poskytovatel nemusí reklamaci uznat. Nedostatky jakosti stravy a nápojů určených k okamžité spotřebě klient reklamuje v restauraci nebo v baru ihned při zjištění nedostatku, především přímo u obsluhujícího pracovníka.
 3. Pokud nedostatky stravy a nápojů určených k okamžité spotřebě se týkají množství a hmotnosti, musí být reklamovány ještě před zahájením konzumace.
 4. Reklamaci nedostatků ostatního zboží nebo služeb klient uplatní v restauraci nebo v baru, kde zboží nebo službu zakoupil ihned, nebo bez zbytečného odkladu, na základě dokladu o zakoupení. Bez předložení dokladu o koupi nemusí být reklamace uznána.
 5. Reklamaci nedostatků v ubytováni lze uplatnit především u pracovníka recepce bez zbytečného odkladu. Právo na reklamaci nedostatků ubytováni zanikne, pokud nebylo uplatněno do odjezdu klienta.
 6. Klient při uplatňování reklamace předloží všechny relevantní doklady o poskytování služby nebo pořízení zboží, u kterého vytýká vadu nebo nedostatek.


Postup při vyřizování reklamace

 1. Stravovací služby
 2. a) Vady potravin se považují za neodstranitelné. Pokud se vyskytne vada potravin, jídel nebo nápojů, má klient právo požadovat jejich výměnu nebo vrácení zaplacené částky, případně poskytnutí slevy.
 3. b) V případě, že není dodržena správná jakost, hmotnost, míra nebo teplota jídel nebo nápojů, má klient právo požadovat bezplatné, řádné a okamžité odstranění vady.
 4. Ubytovací služby

Klient je oprávněn požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění nedostatků a to:

 1. a) Výměna vadného nebo doplnění drobného vybavení pokoje.
 2. b) Pokud není možné odstranit vady technického charakteru v pokoji přiděleném klientovi (porucha topného systému, slabý tlak vody, nedostatek teplé vody, porucha v příkonu elektrické energie apod.), a hotel nemůže klientovi nabídnout jiné, náhradní ubytování, a pokud bude pokoj navzdory těmto vadám poskytnut klientovi, má klient právo na slevu ze základní ceny ubytování po oboustranné dohodě nebo na odstoupení od smlouvy před přenocováním a na vrácení zaplacené ceny za ubytování. Reklamaci vyřizuje ředitel nebo vedoucí recepce, nebo jím pověřený pracovník, který je povinen reklamaci prozkoumat a rozhodnout o způsobu jejího vyřízení. Pokud není možné reklamaci vyřídit dohodou, je kompetentní osoba za hotel povinna sepsat s klientem záznam o reklamaci. V záznamu klient uvede přesné označení poskytnuté služby nebo zakoupeného zboží, čas, kdy byla služba poskytnuta nebo zboží zakoupené a popis jejich nedostatku.
 3. Wellness služby:
 4. a) Reklamaci nedostatků v poskytování wellness služby lze uplatnit u vedoucího střediska, provozovatele nebo jiné odpovědné osoby.
 5. b) Zákazník má právo na reklamaci služby pouze během čerpání služby. Zákazník nemá právo na vrácení peněz nebo slevu z poskytnuté služby, pokud ji reklamuje po jejím vyčerpání.

Čl. IV Lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Záruční doby jsou stanoveny v ustanovení § 620 a násl. Občanského zákoníku.

Čl. V Součinnost zákazníka při reklamaci

 1. Zákazník je povinen osobně se zúčastnit reklamačního řízení, je povinen poskytnout objektivní informace týkající se poskytnuté služby. Pokud to vyžaduje povaha věci, musí zákazník umožnit pracovníkům přístup do prostoru, který mu byl pronajat na přechodné ubytování, aby bylo možné přesvědčit se o opodstatněnosti reklamace.

Článek VI Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021